Vi ste ovde: PočetnaO nama

UDRUŽENJE PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU - NVO

„Udruženje priređivača igara na sreću Crne Gore“ je nevladina i neprofitna organizacija osnovana sa ciljem ostvarivanja opštih i pojedinačnih ciljeva u oblasti priređivanja igara na sreću i unapređenja ove djelatnosti.
Osnivači Udruženja su priređivači igara na sreću i drugi subjekti koji se bave ovom ili srodnim djelatnostima koje su u funkciji ostvarivanja ciljeva u oblasti priređivanja igara na sreću.

OSNOVNI CILJEVI, DJELATNOSTI i AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

Osnovni ciljevi udruženja predstavljaju organizovano i zajedničko, stručno i profesionalno, zakonito i demokratsko djelovanje i rad u oblasti djelatnosti osnivača po svim pitanjima koja su od značaja za pojedinačne i zajedničke interese članova Udruženja, uvažavajući, humanitaran i društvno odgovoran rad, savremena kretanja, zdravu tržišnu konkurenciju i poznate standarde u ovoj oblasti.

Osnovni ciljevi, djelatnosti i aktivnosti Udruženja su usmjereni u pravcu:

-Stalne edukacije, usavršavanja i osavremenjivanja poslovanja priređivača igara na sreću i primjeni odgovarajućih organizacionih i tehničko-tehnoloških dostignuća u ovoj djelatnosti.

-Ostvarivanja međusobne saradnje radi koncipiranja i predlaganja optimalnih sistemskih rješenja, zakona i mjera ekonomske politike kroz zajedničko istupanje prema nadležnim državnim i drugim organima kao učesnici u realizaciji poslova koji su od javnog interesa i dosljednoj primjeni važećih propisa i drugih mjera u oblasti igara na sreću.

-Zajedničkog istupanja u sredstvima javnog informisanja i marketinška prezentacija.

Udruženje priređivača igara na sreću je osnovano 11. avgusta 2011. godine. Iako mlada nevladina organizacija, u prethodnom periodu je sve svoje radne aktivnosti usmjerila ka suzbijanju sive ekonomije, priređivanju igara na sreću i predočavanju njihovih aktera državnim institucijama. Svojim angažmanom spriječila je pokušaj "štancovanja" i donošenja Zakona protiv javnog interesa. Udruženje je aktivno učestvovalo u ublažavanju posljedica izazvanih vremenskim nepogodama, pa je tako 13.02.2012. iz svog budžeta izdvojilo određena novčana sredstva za pomoć ugroženima. UPIS će i u narednom periodu nastaviti ove svoje aktivnosti, sa posebnim akcentom na uređenje javnog dobra – djelatnost igara na sreću.

VIZIJA

Odgovorno priređivanje igara na sreću uz jačanje konkurencije, poštovanje propisa, prava i statusa igrača i ostvarivanje društveno korisnih i javnih interesa.

MISIJA

Puna saradnja sa državnim i drugim organima i asocijacijama, doprinos u kreiranju sistemskih rješenja i mjera ekonomske politike u oblasti igara na sreću i veći stepen zadovoljenja svih javnih interesa. Javni inters u oblasti igara na srću se ogleda u ostvarivanju i povećanju prihoda iz ove djelatnosti, a namijenjeni su zadovoljenju potreba u oblasti socijalno-humanitarnih djelatnosti, zaštite mentalnog zdravlja, kao i za programske aktivnosti omladine.

Članstvo u Udruženju je slobodno, dok su ostala pitanja bliže uređena Odlukom o osnivanju i Statutom Udruženja.

 

 

Kontakt info

NVO Udruženje priredjivača igara na sreću Crne Gore

Adresa: Rimski trg 50 Podgorica

Telefon: 020/234-520
Fax: 020/234-520

e-mail: priredjivaci@upisigre.me

Predsjednik Udruženja

Ana Nikolić

Free joomla templates by www.joomlashine.com